Svensk fortifikation under kalla kriget
Denna sida avhandlar försvarsansträngningar i Sverige, huvudsakligen inom den period man brukar kalla "kalla kriget", d.v.s. perioden från slutet av andra världskriget, fram till kommunismens sammanbrott omkring 1990.

Det är svårt att göra enkla kategoriseringar. En uppdelning i civila och militära försvarsansträngningar ställer till problem. Vart skall exempelvis beredskapslagringen av oljeprodukter hänföras, eller de gemensamma ledningsplatserna för militär och civil regional ledning?

Ett annat kategoriseringsproblem gäller Sveriges geografiska indelning. Vilka ansträngningar kan sägas vara lokala, regionala respektive nationella? Återigen finns en gränsdragningsproblematik som inte är enkel.

Uppdelning i försvarsgrenar är heller inte lätt, framför allt vad gäller övergripande funktioner. Försvarets fasta radiolänknät (FFRL) är ett bra exempel här. Nätet byggdes och drevs av flygvapnet, men nätet användes att knyta samman landets ledningscentraler oavsett om det var land- sjö- eller luftförsvar som leddes.

Eftersom det stora området "försvarsansträngningar i kalla krigets Sverige" trots allt måste kategoriseras för att bli hanterbart, har jag valt en uppdelning på första nivå i totalförsvarets fyra delar civilt, ekonomiskt, militärt och psykologiskt. Under den militära nivån har jag därefter gjort en indelning i "Ledning och samband" samt "Försvarsgrensspecifikt". Den civila grenen har delats in i lokalt, regionalt och nationellt.

Vissa sidor ligger inte inlagda i dessa nivåer. De har istället länkar från de sidor där de refereras. Dessa sidor är framför allt sådana som innehåller allmängiltigt eller speciellt innehåll. Sidorna om maskirovka, återbruk, skyddsobjekt, var finns bergummen?, krav på bergrum och hemligstämplar handlar om sätt att hemlighålla fortifikationer och användningen av dessa. Sidorna om folkrätten och totalförsvaret behandlar problemen med totalförsvarstanken och folkrätten under kalla kriget. En sida om svenska atomvapen har jag skrivit för att läsaren lättare skall kunna förstå de politiska turerna i Sveriges försvarspolitik under 1950- och 1960-talet.

//MatsB   v 1.6 2009-02-14


   Nedan kan du söka här eller på webben efter det du är intresserad av.
Google
 
       Besök även vår systerwebplats www.kalla-kriget.se!

matsb@bergrum.se © 2007 - 2021 • Allt innehåll upphovsrättsskyddat enligt lag.

bergrum.se